คณะบุคลากร

นางพเยาว์ เหมือนหมาย
ครู คศ.3

นางสมควร เผ่าชวด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวดำเนิน กาหล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสุจิตา รัดพัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสมจิตต์ นิมิตธรรมโสภณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางขนิษฐา จันทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวพัชนี แจ้งถิ่นป่า
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล วัดเกลี้ยวพงษ์
ครูผู้ช่วย