ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :