คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา