พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

๑. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีมารยาท  มีความรับผิดชอบ  
มีจิตอาสา  มีความพอเพียง
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
๕.พัฒนาโรงเรียน ให้มีมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการบูรณาการความรู้หลักสูตรเชื่อมโยงกับสภาพของชุมชนบ้านสมอทองให้เกิดความยั่งยืน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่  ๒  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น โดยครูจัดการเรียนการสอนอย่าง    
                    มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
                    องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคม
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาการเรียนรู้ การบูรณาการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนบ้านสมอทอง
                   ให้เกิดความยั่งยืน
       
เป้าประสงค์

๑.  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ประชาสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๓.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๔.  นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
๕.  โรงเรียนมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคม