วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

“ โรงเรียนบ้านสมอทอง มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม สร้างพลเมืองดี มีอาชีพพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง สู่สังคม”

อัตลักษณ์    

  เป็นคนดี    มีคุณธรรม (มีมารยาท มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความพอเพียง)
 
เอกลักษณ์    

  เกษตรตามวิถีชีวิตความพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน     

ปญฺญาย อัตถํ ชานาติ “ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์